0060587 - Sleipner - Photo Kjetil Alsvik - Statoil

Vem vill satsa på ny oljeproduktion?

Omställningen till ett mer hållbart energisystem kommer att kräva enorma investeringar. Det gäller produktion, lagring och distribution av förnybar energi i form av el, värme och drivmedel. Fossil energi måste konkurrera med det förnybara om investeringsutrymmet. För i ett medellångt perspektiv, och det handlar om flera decennier, fortsätter världens energianvändning att vara baserad på olja, gas och kol.

När oljepriserna halverades från mitten av 2014 minskade också investeringarna i prospektering och utbyggnad av ny produktionskapacitet för olja mycket kraftigt. Men det är inte bara sjunkande lönsamhet som försvagar investeringsviljan. Många företag och investerare vill i första hand satsa på ”grön” energi, och ser på petroleumindustrin som en industri i solnedgångsfasen. Denna syn förstärks naturligtvis av de politiska målen att snabba på utfasningen av fossil energi.

Man kan fråga sig om minskande vilja att investera i produktion av olja (och gas) kan leda till problem för energiförsörjningen på medellång sikt, då den fossila energin fortfarande kommer att vara oumbärlig. Det är en frågeställning som står i centrum för ett seminarium som arrangeras av Nätverket Olja och Gas (NOG) i Stockholm den 19 april (se nog.se). Det bör bli ett par intressanta timmar!

I balansen mellan tillgång och efterfrågan är det ju marknadspriset som är regleringsmekanismen. Eftersom investeringarna i nya projekt för oljeproduktion har minskat kraftigt, är det logiskt att vänta sig ett tryck uppåt på oljepriserna från dagens nivå. Om OPEC skulle lyckas hålla fast vid överenskommelsen om att begränsa produktionen verkar det i samma riktning.

En joker i leken är produktionen av skifferolja i USA genom s.k. fracking. Här behövs inga jättestora produktionsanläggningar, utan produktionen hålls uppe genom att man ständigt borrar nya produktionsbrunnar. De kommer snabbt i produktion, men produktionstakten minskar också fort. Prisraset 2014 ledde därför till minskad produktion redan efter ett par kvartal. Prisraset har också lett till en stor förbättring av effektiviteten i produktionen av skifferolja i USA, som därför kan bli lönsam vid lägre oljepriser än tidigare. Redan vid dagens oljeprisnivå på ca 55 dollar/fat ökar produktionen igen. Ökad produktion av skifferolja kommer därför att ha en dämpande på en fortsatt prisuppgång.

Den andra sidan av ekvationen – efterfrågan – styrs främst av tillväxten i världsekonomin, men också den tekniska utvecklingen har stor betydelse. Ibland kan den ta ett språng som är svårt att förutse. De komplexa sambanden gör att det är rätt poänglöst att göra långsiktiga prognoser över oljepriset. Erfarenheten visar att det oftast blir fel. Men frågan om investeringarna kommer att bli tillräckliga är högst relevant att ställa.

Lämna en kommentar